نرم افزار برای کتاب مقدس

گیلک زبانأن تأنیدی برنامه‌یٚ کیتاب مقدس دورون اندرویدٚره و آیفونٚ اَ لینکأنٚ اَمرأ  Google Play Store یا  iPhone App Store دانلود بوکونید.