لوقا انجیل

دانلودها: 
 • File icon انجیلٚ لوقا بابٚ ۱ انجیل لوقا 1
  دانلود نما134.86 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۲ انجیل لوقا 2
  دانلود نما38.62 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۳ انجیل لوقا 3
  دانلود نما134.34 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۴ انجیل لوقا 4
  دانلود نما134.51 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۵ انجیل لوقا 5
  دانلود نما133.34 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۶ انجیل لوقا 6
  دانلود نما135.48 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۷ انجیل لوقا 7
  دانلود نما135.58 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۸ انجیل لوقا 8
  دانلود نما42.13 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۹ انجیل لوقا 9
  دانلود نما54.19 کیلو بایت
 • File icon لوقا انجیل بابٚ ۱۰ انجیل لوقا 10
  دانلود نما48.04 کیلو بایت

به نام پئرٚ آسمانی

سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم انجیلٚ حیات‌بخشٚ لوقایَ به صورتٚ ‹‹پی دی اف›› شَمَرَ، همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. خوداوندٚ جَه خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسَنیم.

_آمیسو_روستای_اِشکآُل.jpg