عیسی مسیح معجزات (لاهیجانی)‏

 

عیسی مسیح در او ایامی کی زمینٚ سر زندگی کودی معجزاتٚ زیادی انجام بدَه. اَ معجزاتی کی کاستٚ میأن به زبانٚ گیلکی شیمی‌ره قرار بیگیفته، عیسی مسیح زندگی  داستانٚ، کی جٚه انجیل شمره سَوا بُوبوسته. انجیل قسمتی جٚه کتاب‌مقدس، یعنی کلامٚ خدا ایسه، شمره توصیه کونیم وختی اَ کاست بشنوستید ایتأ جلد کتاب‌مقدس تهیه بوکنید و خودتان تمام عیسی زندگی‌یٚ اونٚ میأن بخوأنید، چونکی کتابٚ‌مقدس خدا کلام برای تُمامٚ انسانأنٚ.

  • تعلیم کنیسه میأن وایتأ درباری پسرٚ شفا

  • شفایٚ پطرسِٚ زنٚ مار و شفای فلجٚ مَردای

  • بیوه زنٚ پسرَ زنده کودن ،دریا طوفانَ آرامَ کودن

  • شفایٚ زنی کی خونریزی دأشتی و یایروسِٚ دخترَ زنده کودن

  • پنج هزار نَفَرخَوراک داهان ، عیسی آبٚ رو رأ شه

  • پسرٚ دیوزده شفا و کورٚ مادرزادٚ شفا

  • ده جزامی شَفا و کورٚ مرداکٚ شَفا