کیتابٚ اعمال رسولأن

دانلودها: 
 • File icon کیتابٚ اعمالٚ رسولأن اعمال رسولان
  دانلود نما427.12 کیلو بایت
 • File icon عیسی مسیح صعود به آسمان اعمال رسولان 1:1-11
  دانلود نما26.77 کیلو بایت
 • File icon مَتّیاسٚ انتخاب به جای یهودایٚ اسخریوطی اعمال رسولان 1:12-26
  دانلود نما27.12 کیلو بایت
 • File icon روح‌القدسٚ نزول، پِنتیکاستٚ روزٚ میأنی اعمال رسولان 2:1-13
  دانلود نما42.26 کیلو بایت
 • File icon پِطرُسٚ پیقام اعمال رسولان 2:14-47
  دانلود نما33.35 کیلو بایت
 • File icon شلٚ مادرزادٚ شفا دَئن اعمال رسولان 3:1-10
  دانلود نما23.94 کیلو بایت
 • File icon پِطرُسٚ دومی پیام اعمال رسولان 3:11-26
  دانلود نما26.45 کیلو بایت
 • File icon پطرس و یوحنا محاکمه شورایٚ یهودٚ جولو اعمال رسولان 4:1-22
  دانلود نما28.55 کیلو بایت
 • File icon ایماندارأنٚ دعا اعمال رسولان 4:23-37
  دانلود نما26.87 کیلو بایت
 • File icon حَنانیا و سَفیره اعمال رسولان 5:1-11
  دانلود نما25.01 کیلو بایت
 • File icon رسولأن مریضأنَ شفا دهیدی اعمال رسولان 5:12-16
  دانلود نما23.1 کیلو بایت
 • File icon رسولأنٚ دسگیری و زندانی بوستن اعمال رسولان 5:17-42
  دانلود نما29.39 کیلو بایت
 • File icon هفت نفر انتخاب بوبوستیدی خدمت کودنٚ ره اعمال رسولان 6:1-7
  دانلود نما23.38 کیلو بایت
 • File icon استیفان دسگیر به اعمال رسولان 6:8-15
  دانلود نما23.17 کیلو بایت
 • File icon استیفان، شورا میأن خو جَا دفاع کونه اعمال رسولان 7:1-53
  دانلود نما39.78 کیلو بایت
 • File icon استیفانٚ سنگسارَ بوستن اعمال رسولان 7:54-60
  دانلود نما24.29 کیلو بایت
 • File icon فیلیپُس سامره استانٚ میأن اعمال رسولان 8:1-25
  دانلود نما28.69 کیلو بایت
 • File icon فیلیپُس و خواجه‌سرایٚ حَبشی اعمال رسولان 8:26-40
  دانلود نما27.03 کیلو بایت
 • File icon شائولٚ ایمأن اَوردن اعمال رسولان 9:1-31
  دانلود نما30.9 کیلو بایت
 • File icon پِطرُسٚ خدمت کودن لُدَّه و یافا دورون اعمال رسولان 9:32-43
  دانلود نما25.15 کیلو بایت
 • File icon پطرس کُرنِلیوسٚ رومی اَمرأ ملاقات کونه اعمال رسولان 10:1-33
  دانلود نما31.15 کیلو بایت
 • File icon پطرسٚ پیغام کُرنِلیوسٚ خانه میأنی اعمال رسولان 10:34-48
  دانلود نما26.41 کیلو بایت
 • File icon پِطرُسٚ اورشلیمٚ کلیسا ره گزارش دهه اعمال رسولان 11
  دانلود نما35.05 کیلو بایت
 • File icon پِطرُسٚ نجات جٚه زندان خودا فرشته کومکٚ اَمرأ اعمال رسولان 12:1-19
  دانلود نما28.79 کیلو بایت
 • File icon هیرودیسٚ مردن اعمال رسولان 12:20-25
  دانلود نما22.55 کیلو بایت
 • File icon پولُس و برنابا اعمال رسولان 13:1-12
  دانلود نما28.25 کیلو بایت
 • File icon پولُس موعظه کونه کی عیسی مسیح، قومٚ اسرائیلٚ کیتاب مقدّسَ تکمیلَ کوده اعمال رسولان 13:13-52
  دانلود نما36.19 کیلو بایت
 • File icon پولُس و برنابا قونیه لِستْره و دِربِه شهرأنٚ میأن اعمال رسولان 14:1-20
  دانلود نما29.63 کیلو بایت
 • File icon وأگردستن به اَنطاکیه‌یٚ سوریه اعمال رسولان 14:21-28
  دانلود نما23.65 کیلو بایت
 • File icon اورشلیمٚ شورا اعمال رسولان 15:1-21
  دانلود نما30.82 کیلو بایت
 • File icon شورا نامه به غیریهودیأنی کی ایماندار بید اعمال رسولان 15:22-35
  دانلود نما26.22 کیلو بایت
 • File icon پولُس و برنابا میأن اختلاف دکفته اعمال رسولان 15:36-41
  دانلود نما23.86 کیلو بایت
 • File icon تیموتائوسٚ ملحق بوستن به پولُس و سیلاس اعمال رسولان 16:1-5
  دانلود نما22.85 کیلو بایت
 • File icon لوقا، پولُس و اونٚ همراهأنٚ اَمرأ فیلیپی‌یٚ مقدونیه اعمال رسولان 16:10-15
  دانلود نما25.12 کیلو بایت
 • File icon پولُس و سیلاس زندانٚ میأن اعمال رسولان 16:16-40
  دانلود نما28.15 کیلو بایت
 • File icon آشوب، تَسالونیکی میأن اعمال رسولان 17:1-9
  دانلود نما26.14 کیلو بایت
 • File icon پولُس و سیلاس بیریه شهرٚ میأن اعمال رسولان 17:10-15
  دانلود نما22.98 کیلو بایت
 • File icon پولُس آتنٚ میأن اعمال رسولان 17:16-34
  دانلود نما27.49 کیلو بایت
 • File icon پولُس، قُرِنتُسٚ میأن اعمال رسولان 18:1-17
  دانلود نما28.08 کیلو بایت
 • File icon پولُس وأگرده به اَنطاکیه اعمال رسولان 18:18-28
  دانلود نما25.64 کیلو بایت
 • File icon پولُسٚ اَفِسُسٚ شهر میأن اعمال رسولان 19:1-22
  دانلود نما29.45 کیلو بایت
 • File icon بلوا اَفِسُسٚ میأن اعمال رسولان 19:23-41
  دانلود نما26.95 کیلو بایت
 • File icon پولُسٚ سفر به مقدونیه و یونان اعمال رسولان 20:1-6
  دانلود نما24.15 کیلو بایت
 • File icon زنده بوستنٚ مردٚ جوان عشایٚ ربانی دورون اعمال رسولان 20:7-12
  دانلود نما24.14 کیلو بایت
 • File icon پولُس اَفِسُسٚ کلیسا مشایخٚ اَمرأ خوداحافظی کونه اعمال رسولان 20:13-38
  دانلود نما29.16 کیلو بایت
 • File icon پولُسٚ رسول شه اورشلیم اعمال رسولان 21:1-26
  دانلود نما30.91 کیلو بایت
 • File icon پولُس گرفتارَ به اعمال رسولان 21:27-40
  دانلود نما25.55 کیلو بایت
 • File icon پولُسٚ دفاع کودن اعمال رسولان 22
  دانلود نما34.41 کیلو بایت
 • File icon نقشه‌یٚ قتلٚ پولُس اعمال رسولان 23:1-22
  دانلود نما29.8 کیلو بایت
 • File icon پولُسَ بریدی قیصریه اعمال رسولان 23:23-35
  دانلود نما24.63 کیلو بایت

به نام پئرٚ آسمانی

سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ اعمالٚ رسولأن شمرَ، همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. خوداوندٚ جَا خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسَنیم.

holy spirit.jpg