یوسفٚ نبی زندگی‌

دانلودها: 
  • File icon یوسف، عزیزٚ مصر پیدایش 37:1 – 50:26
    دانلود نما105.44 کیلو بایت
  • File icon یوسف، عزیزٚ مصر (کتابچه چاپٚ رٚه) پیدایش 37:1 – 50:26
    دانلود نما105.1 کیلو بایت

 سلام: شومأن حتما تا هَسه داستانأنٚ زیادی جٚه زندگی‌یٚ یوسفٚ پیغمبر بیده‌ییدیٚ، بیشنَوستید یا بخوأندیدی، اَ یوسفٚ متنٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیتٚ مصر، شمره ارائه ببه، هر چی کی شومأن اَ یوسفٚ متنٚ میأن خوأنیدی جٚه کیتاب‌مقدس ایسه. و امید دأریم تا خوأندنٚ اَنیویشته‌یٚ باعثٚ شیمی برکت ببه.


 بیزیر سمتٚ چپٚ هَه صفحه شومأن تأنیدی اَ نیویشته‌یٚ یوسف هَیه بخوأنید یا اونَ به صورتٚ پی‌دی‌اف دانلود بوکونید.