رادیو برنامأن به گیلکی - خانه و خانوادٚه (لاهیجانی)‏

با سلام، هوطو کی دأنیدی خداوند خانوادٚه رٚه جایگاه خاصی قائل ایسه و خودش اولین خانواده بنیاد، بنَه. و اَ امر در زندگی‌یٚ امروز خیلی مهم ایسه کی بتأنیم جٚه خانواده‌یٚ سالمی برخوردار بیبیم. اَمأن اَیه سعی بوکودیم تا خانه و خانوادٚه و مسایل مربوطٚ به اونٚ جٚه نظرِ مسیحی بررسی بوکونیم. ببه کی مفید قرار بیگیرٚ و خداوند شیمی خانوادأنٚ میأن جلال پیدا بوکونه. جٚه خداوند خوأییم کی اَ برنامأنٚ اَمره شیمی عزیزأنٚ قلبَ لمس بوکونه. فیضٚ خدا شیمی اَمره ببه.

  • برنامه‌یٚ ۱ (ازدواج و خانوادٚه معنی مفهوم )

  • برنامه‌یٚ ۲ (زاکأن جا خانوادٚه میأن )

  • برنامه‌یٚ ۳ (خدا نظردر موردٚ ازدواج چی ایسه؟)

  • برنامه یٚ ۴ (محبت خانه و خانوادٚه دورون)

  • برنامه‌یٚ ۵ ( عشق و محبتٚ اهمیت ازدواجٚ دورون)

  • برنامه‌یٚ ۶ (ایتأ ازدواج چُطو پوچ و بی‌معنی به)

  • برنامه‌یٚ ۷ (ازدواج و رابطه‌یٚ جِنسی)

  • برنامه‌یٚ ۸ (چطو بدأنیم اَمی عشق و احساس نسبت به هم واقعی یه)