یونسٚ کیتاب

به نام اَمی پئرٚ آسمانی. سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. بسیار خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ یونسَ به صورتٚ پی دی اف تقدیم شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم.

photo_2018-10-16_08-52-14.jpg
اشتراک گذاری