روتٚ کیتاب

به نام پئرٚ آسمانی. سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. بسیار خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ روتَ به صورتٚ پی دی اف تقدیم  شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم. 

Rice harvest in Gilan.jpg
اشتراک گذاری