ایبراهیمٚ نبی زندگی

سلام: شومأن حتما تا هسه داستانأنٚ زیادی جٚه زندگی‌یٚ ایبراهیمٚ پیغمبر بیده‌ییدیٚ، بیشنَوستید یا بخوأندیدی، اَ ابراهیمٚ متنٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیت، شمرَ ارائه ببه، هر چی کی شومأن اَ ابراهیمٚ متنٚ میأن خوأنیدی جٚه کیتاب‌مقدس ایسه. و امید دأریم تا خوأندنٚ اَنیویشته‌یٚ باعثٚ شیمی برکت ببه.

بیزیر سمتٚ چپٚ هَه صفحه شومأن تأنیدی اَ نیویشته‌یٚ ابراهیمَ هَیه بخوأنید یا اونَ به صورتٚ پی‌دی‌اف دانلود بوکونید.

AbrahamKnife.jpg
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.