ایبراهیمٚ نبی زندگی

دانلودها: 
  • File icon ابراهیمٚ نبی زندگی. پیدایش بابٚ ۱۱ تا ۲۵ پیدایش 11:1 – 25:11
    دانلود نما100.83 کیلو بایت
  • File icon ابراهیمٚ نبی زندگی (کتابچه چاپٚ رٚه). پیدایش بابٚ ۱۱ تا ۲۵ پیدایش 11:1 – 25:11
    دانلود نما241.71 کیلو بایت

سلام: شومأن حتما تا هسه داستانأنٚ زیادی جٚه زندگی‌یٚ ایبراهیمٚ پیغمبر بیده‌ییدیٚ، بیشنَوستید یا بخوأندیدی، اَ ابراهیمٚ متنٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیت، شمرَ ارائه ببه، هر چی کی شومأن اَ ابراهیمٚ متنٚ میأن خوأنیدی جٚه کیتاب‌مقدس ایسه. و امید دأریم تا خوأندنٚ اَنیویشته‌یٚ باعثٚ شیمی برکت ببه.

بیزیر سمتٚ چپٚ هَه صفحه شومأن تأنیدی اَ نیویشته‌یٚ ابراهیمَ هَیه بخوأنید یا اونَ به صورتٚ پی‌دی‌اف دانلود بوکونید.

AbrahamKnife.jpg