ایبراهیمٚ داستان- جٚه یوتوپ

ایبراهیمٚ پیغمبر ایتأ پیله دانه شخصیت، کیتاب مقدسٚ دورونه کی اونَ اُمتانٚ پئر ایسم بنَه‌یید. اَ فیلمٚ دورون، ایبراهیمٚ زندگی داستانَ شمرَ نیشأن دهیمی کی چُطو ایبراهیم خودا فرمانٚ جَا پیروی بوکوده و خودا چطو اَ اطاعتٚ وستی اونَ و تومامٚ نسلأنٚ بعدٚ اونَ برکت بدَه. اَ فیلم بر طبقٚ کیتابٚ تورات ایسٚه. امیدواریم کی اَ فیلمٚ دئنٚ جَا لذت ببرید و باعث شیمی برکت ببه.