یوسفٚ نمایشنامٚه‌، عزیز مصر

سلام: شومأن حتماً تا هسه داستانأنٚ زیادی جٚه زندگی یوسفٚ پیغمبر بیده‌ییدی یا بیشنَوستید، اَ نمایشنامه‌یٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیتٚ مصر، شیمی‌ره نیشأن داده ببه. هر چی کی شومأن اَ نمایشنامه‌ میأن ایشنویدی جٚه تورات ایسه. و امید دأریم تا اِشناوستن اَ نمایشنامه‌ باعثٚ شیمی برکت ببه.

Thumbnail image
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.