یوسفٚ نبی زندگی‌

 سلام: شومأن حتما تا هَسه داستانأنٚ زیادی جٚه زندگی‌یٚ یوسفٚ پیغمبر بیده‌ییدیٚ، بیشنَوستید یا بخوأندیدی، اَ یوسفٚ متنٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیتٚ مصر، شمره ارائه ببه، هر چی کی شومأن اَ یوسفٚ متنٚ میأن خوأنیدی جٚه کیتاب‌مقدس ایسه. و امید دأریم تا خوأندنٚ اَنیویشته‌یٚ باعثٚ شیمی برکت ببه.

 بیزیر سمتٚ چپٚ هَه صفحه شومأن تأنیدی اَ نیویشته‌یٚ یوسف هَیه بخوأنید یا اونَ به صورتٚ پی‌دی‌اف دانلود بوکونید.

 

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.