لوقا انجیل

به نام پئرٚ آسمانی

سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم انجیلٚ حیات‌بخشٚ لوقایَ به صورتٚ ‹‹پی دی اف›› شَمَرَ، همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. خوداوندٚ جَه خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسَنیم.

_آمیسو_روستای_اِشکآُل.jpg
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.