انجیلٚ متی، متن به گیلکی

دانلودها: 

Flower 2.jpg