کتاب روت، متن به گیلکی

دانلودها: 

 

Rice harvest in Gilan.jpg