اعمال رسولان به گیلکی

دانلودها: 
 • File icon کتاب اعمال رسولأن اعمال رسولان
  دانلود نما427.12 کیلو بایت
 • File icon صعود عیسی مسیح به آسمان اعمال رسولان 1:1-11
  دانلود نما26.77 کیلو بایت
 • File icon انتخاب مَتّیاس به جای یهودای اسخریوطی اعمال رسولان 1:12-26
  دانلود نما27.12 کیلو بایت
 • File icon نزول روح‌القدس در روز پِنتیکاست اعمال رسولان 2:1-13
  دانلود نما42.26 کیلو بایت
 • File icon پیقام پِطرُس اعمال رسولان 2:14-47
  دانلود نما33.35 کیلو بایت
 • File icon شفای مفلوج اعمال رسولان 3:1-10
  دانلود نما23.94 کیلو بایت
 • File icon دومین پیام پِطرُس اعمال رسولان 3:11-26
  دانلود نما26.45 کیلو بایت
 • File icon پطرس و یوحنا در حضور شورای یهود اعمال رسولان 4:1-22
  دانلود نما28.55 کیلو بایت
 • File icon ایمانداران برای شجاعت دعا می‌کنند اعمال رسولان 4:23-37
  دانلود نما26.87 کیلو بایت
 • File icon حنانیا و سفیره اعمال رسولان 5:1-11
  دانلود نما25.01 کیلو بایت
 • File icon عجایب و معجزات اعمال رسولان 5:12-16
  دانلود نما23.1 کیلو بایت
 • File icon بازداشت رسولان و بازجویی از آنان اعمال رسولان 5:17-42
  دانلود نما29.39 کیلو بایت
 • File icon تعیین هفت نفر نیک نام اعمال رسولان 6:1-7
  دانلود نما23.38 کیلو بایت
 • File icon بازداشت استیفان اعمال رسولان 6:8-15
  دانلود نما23.17 کیلو بایت
 • File icon سخنرانی استیفان اعمال رسولان 7:1-53
  دانلود نما39.78 کیلو بایت
 • File icon شهادت استیفان اعمال رسولان 7:54-60
  دانلود نما24.29 کیلو بایت
 • File icon فیلیپُس در استان سامره اعمال رسولان 8:1-25
  دانلود نما28.69 کیلو بایت
 • File icon فیلیپُس و خزانه‌دار حبشی اعمال رسولان 8:26-40
  دانلود نما27.03 کیلو بایت
 • File icon تغییر زندگی شائول اعمال رسولان 9:1-31
  دانلود نما30.9 کیلو بایت
 • File icon پطرس در لِده و یافا اعمال رسولان 9:32-43
  دانلود نما25.15 کیلو بایت
 • File icon پطرس و كرنیلیوس اعمال رسولان 10:1-33
  دانلود نما31.15 کیلو بایت
 • File icon پیام پطرس در خانهٔ كرنیلیوس اعمال رسولان 10:34-48
  دانلود نما26.41 کیلو بایت
 • File icon گزارش پطرس به كلیسای اورشلیم اعمال رسولان 11
  دانلود نما35.05 کیلو بایت
 • File icon کشتن یعقوب و بازداشت پطرس اعمال رسولان 12:1-19
  دانلود نما28.79 کیلو بایت
 • File icon درگذشت هیرودیس اعمال رسولان 12:20-25
  دانلود نما22.55 کیلو بایت
 • File icon پولُس و برنابا اعمال رسولان 13:1-12
  دانلود نما28.25 کیلو بایت
 • File icon در انطاكیهٔ پیسیدیه اعمال رسولان 13:13-52
  دانلود نما36.19 کیلو بایت
 • File icon بشارت در قونیه لِستْره و دِربِه اعمال رسولان 14:1-20
  دانلود نما29.63 کیلو بایت
 • File icon بازگشت به انطاكیه و سوریه اعمال رسولان 14:21-28
  دانلود نما23.65 کیلو بایت
 • File icon شورای اورشلیم اعمال رسولان 15:1-21
  دانلود نما30.82 کیلو بایت
 • File icon نامۀ شورا به ایمانداران غیریهودی اعمال رسولان 15:22-35
  دانلود نما26.22 کیلو بایت
 • File icon اختلاف میان پولس و برنابا اعمال رسولان 15:36-41
  دانلود نما23.86 کیلو بایت
 • File icon پیوستن تیموتائوس به پولس و سیلاس اعمال رسولان 16:1-5
  دانلود نما22.85 کیلو بایت
 • File icon بازداشت پولس و سیلاس در فیلیپی اعمال رسولان 16:10-15
  دانلود نما25.12 کیلو بایت
 • File icon پولس و سیلاس در زندان اعمال رسولان 16:16-40
  دانلود نما28.15 کیلو بایت
 • File icon بلوا در تَسالونیکی اعمال رسولان 17:1-9
  دانلود نما26.14 کیلو بایت
 • File icon پولس و سیلاس در بیریه اعمال رسولان 17:10-15
  دانلود نما22.98 کیلو بایت
 • File icon پولس در آتن اعمال رسولان 17:16-34
  دانلود نما27.49 کیلو بایت
 • File icon پولس در قُرِنتُس اعمال رسولان 18:1-17
  دانلود نما28.08 کیلو بایت
 • File icon بازگشت پولس به اَنطاکیه اعمال رسولان 18:18-28
  دانلود نما25.64 کیلو بایت
 • File icon پولس در اَفِسُس اعمال رسولان 19:1-22
  دانلود نما29.45 کیلو بایت
 • File icon بلوا در اَفِسُس اعمال رسولان 19:23-41
  دانلود نما26.95 کیلو بایت
 • File icon سفر پولس به مقدونیه و یونان اعمال رسولان 20:1-6
  دانلود نما24.15 کیلو بایت
 • File icon موعظۀ پولس در تْروآس اعمال رسولان 20:7-12
  دانلود نما24.14 کیلو بایت
 • File icon وداع پولس با مشایخ کلیسای اَفِسُس اعمال رسولان 20:13-38
  دانلود نما29.16 کیلو بایت
 • File icon ورود پولس به اورشلیم اعمال رسولان 21:1-26
  دانلود نما30.91 کیلو بایت
 • File icon گرفتار شدن پولس اعمال رسولان 21:27-40
  دانلود نما25.55 کیلو بایت
 • File icon پولُس دفاع اعمال رسولان 22
  دانلود نما34.41 کیلو بایت
 • File icon توطئۀ قتل پولس اعمال رسولان 23:1-22
  دانلود نما29.8 کیلو بایت
 • File icon انتقال پولس به قیصریه اعمال رسولان 23:23-35
  دانلود نما24.63 کیلو بایت

به نام پدر آسمانی.

سلام خوانندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی. بسیار خوشحال هستیم که خداوند فیض بخشیده تا بتوانیم کتابٚ اعمال رسولان   را به شما همزبانان گرامی تقدیم نماییم. از خداوند می‌خواهیم که فیض و برکت هر روزه در زندگی شما دیده شود. و ما توانسته باشیم قدمی هر چند کوچک در راه بشارت انجیل خداوند برداریم.

holy spirit.jpg