نمایشنامه یوسف، عزیز مصر

شما حتماً تا امروز روایات زیادی از زندگی یوسف پیامبر شنیده یا دیده‌اید، در این نمایشنامه سعی شده تا به بهترین نحو زندگی این شخصیت با نفوذ در مصر باستان برای شما به صوت کشیده شود. تمامی آنچه که در این نمایشنامه می‌شنوید بر طبق ر‌وایت کتاب تورات می‌باشد. و امید آن دار‌یم که از شنیدن این نمایشنامه  لذت ببرید.

Thumbnail image
اشتراک گذاری