یوحنا انجیل (به گیلکی امروز)

،به نام پئرٚ آسمانی

 سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم انجیلٚ حیات‌بخشٚ یوحنایَ به صورتٚ ‹‹پی دی اف›› شَمَرَ، همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم.  خوداوندٚ جَه خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسَنیم.

 

Book_John_Cover_web405x270.jpg
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.