فیلمٚ عیسی مسیحٚ زندگی‌

سلام، اَ فیلمٚ دِئنٚ اَمره شومأن شخصیت و زندگی‌ٚ عیسیٚ مسیح اَمره آشنا بیدی. اَ فیلم جه انجیلٚ لوقا فیلم‌برداری بوبوسته. عیسیٚ مسیح عجیب‌ترین شخصی ایسه کی به اَ دنیا بَمو. اون جه مریمٚ باکره بو، دنیا بَمو و گناهٚ گناهکارأنَ ببخشه و معجزاتٚ زیادی انجام بدَه و صلیبٚ جور مصلوبَ بوسته کی بعدٚ سه روز جه مُرده‌یأنٚ میأن قیام بوکوده و بعد به آسمان صعود بوکوده و در آینده وأگرده. دعا کونیم روحٚ خدا اَ فیلمٚ اَمره شیمی قلبَ لمس بوکونه.

عیسی مسیح

این فیلم معرفی کاملی از عیسی توسط انجیل لوقا می باشد. عیسی همواره مردم را غافلگیر و مبهوت می کرد، از تولد معجزه آساِی خود تا برخاستنش از قبر. زندگی پرشور او را از طریق گزیده ای از کتاب لوقا؛ تمام معجزات، تعالیم، و شفقت او، پیگیری کنید.