یونسٚ نبی کیتاب

به نام اَمی پئرٚ آسمانی. سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. بسیار خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ یونسَ به صورتٚ پی دی اف تقدیم شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم.