زبانها

دانلود نمودن اساسنامهٔ قوانین و قواعد

بخش ۵- شفای پسر دیوزده. لوقا ۹ : ۳۷ - ۱۹ : ۲۷

با دانلود نمودن این موارد از این وبسایت و سپس با کلیک نمودن بر روی " موافق هستم"، شما اظهار دارید که با موارد زیر موافق هستید.

  • اجازه هست که این محصول رسانه‌ای دانلود شده را به صورت الکترونیکی تنها برای خود و بدون هدف استفاده تجارتی ذخیره نمایید. اجازه هست که از این دانلود به همان اندازه‌ای که هست می‌توانید کپی‌هایی انجام دهید و تنها برای خود و بدون هدف استفاده تجاری. اجازه هست که کپی‌ها را به دیگران برای استفاده شخصی و نه برای استفاده تجاری توزیع نمایید.
  • استفاده تجاری از دانلود نمودن محصولات غیرقانونی است. شما اجازه ندارید که بابت توزیع هر محصول دانلود شده بفروش رسانید یا هرگونه سود مالی را بدست آورید.
  • شما اجازه ندارید هر کدام از موارد دانلود شده را تغییر و یا کارهای دیگر روی آن انجام دهید، چه کل و یا بخشی از آن و با هرگونه قصدی چه در حال حاضر و یا در آینده آن را توسعه دهید.
  • اجازه ندارید که موارد دانلود شده را جهت فعالیتهایی نظیر یافتن پشتیبانی مالی و یا مربوط به آن استفاده نمایید.
  • استفاده شما با حقوق مالکیت معنوی ماو شرکای سوم مغایرت دارد.

موافق نیستم