روتٚ کیتاب به گیلکی

به نامٚ اَمی پئرٚ آسمانی، سلام برأرأن و خوأخورأنٚ گیلک زبان. بسیار خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ روتَ به صورتٚ فایلٚ صوتی تقدیم شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم.