آهنگأنٚ پرستشی به گیلکی

با سلام، به خوأستٚ خدا بتانستیم آهنگأنٚ پرستشیٚ مسیحی به زبانٚ گیلکی شیمی دسترس قرار بدیم تا جه اَ راه باعث برکت بیبیم. بَبَه که خداوند جٚه اَطریق شیمی دیلان اَمَره گب بزنه.