عیسی مسیحٚ زندگی‌

سلام، اَ فیلمٚ دِئنٚ اَمره شومأن شخصیت و زندگی‌ٚ عیسیٚ مسیح اَمره آشنا بیدی. اَ فیلم جه انجیلٚ لوقا فیلم‌برداری بوبوسته. عیسیٚ مسیح عجیب‌ترین شخصی ایسه کی به اَ دنیا بَمو. اون جه مریمٚ باکره بو، دنیا بَمو و گناهٚ گناهکارأنَ ببخشه و معجزاتٚ زیادی انجام بدَه و صلیبٚ جور مصلوبَ بوسته کی بعدٚ سه روز جه مُرده‌یأنٚ میأن قیام بوکوده و بعد به آسمان صعود بوکوده و در آینده وأگرده. دعا کونیم روحٚ خدا اَ فیلمٚ اَمره شیمی قلبَ لمس بوکونه.