عیسی مسیح زندگی‌ به گیلکی

سلام: اَ فیلمه دِئنٚ اَمره شومأن شخصیت و زندگی‌ٚ عیسیٚ مسیح اَمره آشنا بیدی. اَ فیلم جه انجیلٚ لوقا فیلمبرداری بوبوسته. عیسیٚ مسیح عجیب‌ترین شخصی ایسه کی به اَ دنیا بَمو. اون جه مریمٚ باکره بو دنیا بَمو و گناه گناهکارأنٚ ببخشه و معجزاتٚ زیادی انجام بدَه و صلیبٚ جور مصلوبٚ بوسته کی بد سه روز جه مردگانٚ میأن قیام بوکوده و بد به آسمان صعود بوکوده و در آینده وأگرده. دعا کونیم روحٚ خدا اَ فیلمٚ اَمره شیمی قلبٚ لمس بوکونه.