خوش بموییدی

اَمأن خوشحالیم کی رأ دکفتنٚ اولین گیلکی برنامه برای نسخهٔ اندرویدَ شمره اطلاع بدیم. گیلک زبانأن تأنیدی برنامهٔ kitabmoghaddas را مجانی در Google Play store دانلود بوکونید.

یوحنا اینجیل باب ۱:

‹‹ ۱جٚه اوّل کلمه بو و کلمه خدا اَمرأ بو و کلمه، خدا بو. ۲ اون جٚه اوّل خدا اَمرأ بو. ۳ همه چی توسطه اون به وجود بَمو، و جٚه هر اونچی کی به وجود بَمو، هیچ چی بدونه اون به وجود نَمو. ۴ در اون حیات بو و او حیات، نوره آدمیأن بو.

۱۴ و کلمه، انسانِ خاکی بوبوسته و اَمی میأن ساکن بوبوسته و اَمأن اونه جلالَ بیده‌ییم، جلالی کی شایسته‌یه او یگانه پسری ایسه کی جٚه پِئِرِ طرف بَمو، پُر جٚه فیض و راستی. ››

به نامٚ اَمی پئرٚ آسمانی،

سلام خوأننده‌یأن، شنونده‌یأن و بازدیدکوننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خواخورأنٚ گرامی. خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم خوداوندٚ کلمه‌یٚ حیات‌بخشَ به صورتٚ بینیویشته و صدا و تصویر، به شومأن، همزبانأنٚ گرامی تقدیم بوکونیم. دوعا کونیم کی خوداوندٚ فیض و برکت، هر روزه بیشتر و بیشتر شیمی زندگی میأن بیدٚه بِبه و اَمأنم بتأنستِبیم قدمی هر چند کوچیک انجیلٚ بشارتٚ رأ دورون اوسَنیم.

سلام بر تُمامٚ شمأن عزیزانی کی جٚه سایت گیلک مدیا بازدید کونیدی. خیلی خوشحالیم کی بتانِستیم به خودا فیض، ایبراهیمٚ زندگی داستانَ فیلمٚ مانِستان شمأن عزیزانٚ رٚه به نمایش بنیم. شَمَرٚ جٚه خودا فیض و برکتٚ هر روزٚ طلب کونیم.

سلام بر تُمامٚ شومأن عزیزان کی جٚه سایت گیلک مدیا بازدید کونیدی. خیلی خوشحالیم کی بتانِستیم به خودا فیض،ابراهیمٚ زندگی داستانَ فیلمٚ مانِستان شومأن عزیزانٚ رٚه به نمایش بَنیم.شَمَرٚه جٚه خودا فیض و برکتٚ هر روزٚ طلب کونیم. اَمأن خوشحالیم کی تأنیم اولین اَپ آیفونه‌ره دکفتنَ، گیلک زبانانه عزیزه‌ره اعلام بوکونیم. دانلودِ اَمره تأنیدی اَپِ گیلک مدیایه مجانی اَپِ فروشگاه iTunes جه تهیه بوکونید.

هئنه دی وی دی‌ یٚ فیلمٚ یوسف در آمازون