خوش بَموییدی

برأرأن و خاخورأنٚ گیلک زبان، شیمی عید شمره موبارک ببه. جٚه خوداوند خوأییمی کی همه‌تأ روزأن شیمی اَمرأ ببه و شیمی جان ساق و سالم و شیمی زندگی‌یَ برکت بده.

اَمأن خوشحالیم کی راه دکفتنٚ اولی گیلکی برنامه‌یٚ نسخه‌یٚ اندرویدَ شَمَرَ خبر بدیم. گیلک زبانأن تأنیدی برنامه‌یٚ kitabmoghaddas مجانی Google Play store دورون دانلود بوکونید.

یوحنا انجیل، ۱، آیه ۱ تا ۳

جه اوّل کلمه بو و کلمه خودا اَمره بو و کلمه، خودٚ خودا بو. اون جه اوّل خودا اَمره بو. همه چی توسطٚ اون به وجود بَمو و جه هر اونچی کی به وجود بَمو، هیچ چی بدونٚ اون به وجود نَمو. در اون حیات بو و او حیات، نورٚ آدمیأن بو.

آیه ۱۴:

کلمه، انسانٚ خاکی بوبوسته و اَمی میأن ساکن بوبوسته و اَمأن اونٚ جلالَ بیده‌ییم، جلالی کی شایسته‌یٚ او یگانه پسری ایسه کی از طرفٚ پئر بَمو، پُر از فیض و راستی.

خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کلامٚ حیات‌بخشٚ خوداوندَ بینیویشتن و صدا و تصویرٚ اَمره شَمَرَ همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. دعا کونیم کی خوداوندٚ فیض و برکت، هر روزه ویشتر و ویشتر شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأنم بتأنسته بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه انجیلٚ بشارتٚ راه دورون اوسَنیم.

اَمأنم خوشحالیم کی تأنیم اولین اَپ آیفونَ، راه دکفتن، گیلک زبانأنٚ عزیزٚ ره اعلام بوکونیم. دانلودِ اَمره تأنیدی اَپِ گیلک مدیایَ مجانی اَپِ فروشگاه iTunes جه تهیه بوکونید.

هَن دی وی دی‌یٚ فیلمٚ یوسف آمازون دورون ایسه