خوش بَموییدی

برأرأن و خاخورأنٚ گیلک زبان،

خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کلامٚ حیات‌بخشٚ خوداوندَ بینیویشتن و صدا و تصویرٚ اَمرأ شمرَ همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. دوعا کونیم کی خوداوندٚ فیض و برکت، هر روزه ویشتر و ویشتر شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأنم بتأنسته بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه انجیلٚ بشارتٚ راه دورون اوسَنیم.

یوحنا انجیل

بابٚ ۱، آیه ۱ تا ۳

جه اوّل کلمه بو و کلمه خودا اَمرأ بو و کلمه، خودٚ خودا بو. اون جه اوّل خودا اَمرأ بو. همه چی توسطٚ اون به وجود بَمو و جٚه هر اونچی کی به وجود بَمو، هیچ چی بدونٚ اون به وجود نَمو. در اون حیات بو و او حیات، نورٚ آدمیأن بو.

آیه ۱۴:

کلمه، انسانٚ خاکی بوبوسته و اَمی میأن ساکن بوبوسته و اَمأن اونٚ جلالَ بیده‌ییم، جلالی کی شایسته‌یٚ او یگانه پسری ایسه کی از طرفٚ پئر بَمو، پُر از فیض و راستی.

اَمأن خوشحالیم کی راه دکفتنٚ گیلکی برنامه‌یٚ نسخه‌یٚ اندرویدَ

و اَپ آیفونَ شمرَ خبر بدیم. گیلک زبانأن تأنیدی برنامه‌یٚ kitabmoghaddas مجانی

Google Play store دورون دانلود بوکونید و اَپِ گیلک مدیایَ مجانی اَپِ فروشگاه iTunes جَا تهیه بوکونید.

هَن دی وی دی‌یٚ فیلمٚ یوسف آمازون دورون ایسه