اندروید اپ

گیلٚ برأرأن و گیلٚ خأخورأن، خوشحالیم کی شمرَ خبر بدیم گیلکی اپلیکیشن هم اندروید و هم آیفونٚ ره رأ دکفته. اَ اپلیکیشنٚ اَمرأ تأنیدی کیتابٚ مقدسٚ گیلکی مطالعه بوکونید.

گیلک زبانأن تأنیدی برنامه‌یٚ کیتاب مقدس

درون اندرویدٚ ره و اَ لینکٚ اَمرأ Play store

https://apps.apple.com/us/app/gilaki-bible-کیتاب-مقدس/id1452273206

آیفونٚ ره دانلود بوکونید.