یوحنا انجیل متن به گیلکی

به نام پئرٚ آسمانی. سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. بسیار خوشحالیم کی خداوند فیض ببخشه تا بتأنیم انجیلٚ حیات‌بخشٚ یوحنایٚ به صورتٚ پی دی اف تقدیم شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم. خداوندٚ جَا خوأییم کی فیض و برکت هر روزٚ شیمی زندگی میأن بیده ببه. و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچیک در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خداوند اوسَنیم.